КАДИШ (Сефардский)

ЙИТГАДАЛЬ ВЭЙИТКАДАШ ШМЭЙ РАБА:    

БЭАЛЬМА ДИ ВЭРА ХИРЪУТЭЙ ВЭЯМЛИХ

МАЛЬХУТЭЙ ВЭЯЦМАХ ПУРКАНЭЙ ВИКАРЭВ

МЭШИХЭЙ: БЭХАЙЕЙХОН У ВЭЙОМ ЭЙХОН

УВХАЙЕЙ ДЕХОЛЬ БЭЙТ ИСРАЭЛЬ БА-АГАЛА

УВИЗМАН КАРИВ ВЭИМРУ АМЭН:

ЙИХЪЕ ШМЕЙ РАБА МЭВОРАХ ЛЕОЛАМ

УЛЬОЛЬМЭЙ ОЛЬМАЯ: ЙИТБАРЭХ

ВЭЙИШТАБАХ ВЭЙИТПАЭР ВЭЙИТРОМАМ

ВЭЙОТНАСЭ ВЭЙИТГАДАР ВЭЙИТГЪАЛЕ

ВЭЙИТГАДАЛЬ ШМЭЙ ДЭКУДША БРИХ ХУ:

ЛЕЭЙЛА МИН КОЛЬ БИРХАТА ВЭШИРАТА

ТУШБЭХАТА ВЭНЭМАТА ДААМИРАН БЭАЛЬМА

ВЭИМРУ АМЭН:

 

АЛЬ ЙИСРАЭЛЬ ВЭАЛЬ РАБАНАН, ВЭАЛЬ

ТАЛЬМИДЭЙХОН ВЭАЛЬ КОЛЬ ТАЛЬМИДЭЙ

ТАЛЬМИДЕХОН, ВЭАЛЬ КОЛЬ МАН ДЭАСКИН

БЭОРАЙТА ДИ ВЭАТРА ХАДЭН ВЭДИ БЭХОЛЬ

АТАР ВЭАТАР, ЙИХЪЕ ЛОНО УЛЬХОН УЛЕХОН

ШЛАМА РАБА ХИНА ВЭХИСДА ВЭРАХАМЭН

ВЭХАЙОН АРИХИН УМЭЗОНА РЭВИХА

УФУРКАНА МИН КАДАМ АВУГОН ДЭВИШМАЯ,

ВЭИМРУ АМЭН:

 

ЙХЪЕ ШЛАМА РАБА МИН ШМАЯ ВЭХАЙМ ВЭ-СОВА,

ВИШУА, ВЭНЭХЕМА, ВЭШЭЗАВА УРФУА У ГЪУЛА

УСЛИХА ВЭКАПАРА ВАРЭВАХ ВЭХАЦАЛА ЛАНУ

УВХОЛЬ АМ ЙИСРАЭЛЬ ВЭИМРУ АМЭН:

ОСЭ ШАЛОМ БИМРОМАВ ХУ ЯАСЭ ШАЛОМ АЛЕЙНУ

ВЭАЛЬ КОЛЬ ЙИСРАЭЛЬ ВЭИМРУ АМЭН